VİZYON
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (“Vizyon”) ve İş Ortaklarımız kapsamında, KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, Tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
• Tarafımız ile kurulan Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası,
• Sözleşme kapsamında sunulması gereken hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli entegrasyonun yapılması,
• İletişim ve duyurum hizmetleri sunulması,
• Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması,
• Fraud ve chargeback operasyonları hizmetlerinin sunulması,
• Şirketimizin bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
• Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Talep ve soruların cevaplanması,
• Veri zenginleştirme çalışmalarının yapılması,

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4, 5, 6, 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda işbu metnin 1 numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla İş ortaklarına ödeme hizmeti kullanımı hakkında destek verecek ve iletişime geçecek destek sorumlusuna, yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize aktarabiliriz. Tarafımız, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

3. Açık Rızanızın Bulunması Halinde

Hizmetlerin yerine getirilebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sunulması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, satış ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, kullanıcılara özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, https://vizonpos.com/ internet sitesi Kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, sunulan hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yerine getirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin yönetilmesi amacıyla; anlaşmalı iş ortaklarıyla veri zenginleştirme çalışmaları yapılabilir, çift katmanlı maskeleme yöntemiyle şifrelenmiş veri yönetim platformlarına kişisel verilerin maskelenmiş bir şekilde yüklenmesi suretiyle kullanıcıya özel dijital reklamcılık yapılabilir ve Kanun’a uygun olarak Şirketler iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

İşbu Bildirimde belirtilen şart ve amaçlar çerçevesinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi ve ödeme hizmeti ile ilgili diğer verilerinizi toplayabiliriz. Kişisel verilerinizi; 1 numaralı maddede sayılan amaçları gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçtiğiniz fiziksel ve elektronik ortamlarımız aracılığıyla doğrudan sizden elde edebiliriz.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (I) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (II) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (III) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (IV) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (V) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (VI) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak Tarafımız’a iletebilirsiniz.